Přestavba 13-ZŠ UTB Zlín

Prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě

Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí , ochranných pásem , možností napojení na infrastrukturu , místních přírodních podmínek popř. stavu stávající nemovitosti určené k rekonstrukci.

Posouzení investičního záměru

Cenová kalkulace se zahrnutím předpokládaných reálných nákladů  stavby a s posouzením návratnosti dle místních podmínek.

Kontrola projektových podkladů

Kontrola a připomínkování projektové dokumentace s důrazem na  zohlednění finanční stránky stavby na základě zkušeností v realizační sféře. Kooperace se specialisty vzduchotechnika, silnoproud a slaboproud.

Zajištění obchodní soutěže / výběr zhotovitele stavby

Zadání a posouzení soutěže (výběrového řízení) dle dohodnutých kriterií. Kontrola cenové nabídky.

Kontrola smluv k realizaci stavby

Posouzení navrhovaných smluv, zpracování připomínek a návrhů na úpravu včetně projednání se zúčastněnými stranami.

Zajištění veškerých povolení k výstavbě