Výstavba-odbavovacího-terminálu-Letiště-Brno

Koordinátor pro Zadavatele stavby zajišťuje jeho zákonnou povinnost ve smyslu požadavku zákona 309/2006 Sb.

Činnosti koordinátora BOZP zejména obsahuje

Přípravná fáze stavby

  • zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví
  • zpracování přehledu právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě
  • zajištění ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce

Fáze realizace stavby

  • sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozornění na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav
  • organizování kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů
  • informování dotčených zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací
  • kontrola způsobu zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám
  • sledování, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech BOZP aktualizace plánu